P.H. Park masterplan

Bygningernes arkitektoniske udgangspunkt er udviklingsprojektet fra oktober 2018. Balder ønsker at bygge videre på de arkitektoniske retningslinjer, som er beskrevet i udviklingsplanens kapitler om bygningernes sammensætning, højder / dybder, facadespring, fremtoning og materialitet. Skitseprojektet er et udtryk for et ønske om at følge udviklingsprojektet nøje, med enkelte viderefortolkninger af bl.a. tagflader og facader. Materialesammensætningen følger udviklingsprojektet og dermed det tidligere hospitals klassiske facader med lyse facadetegl og skiffer, i samspil med træ og zink som accentuerende materialetilføjelser i mørke toner. Flere steder anlægges tage som grønne flader med sedum beplantning. Ligesom i udviklingsprojektet, behandles disse materialer på en nutidig facon der peger fremad, både arkitektonisk og i forhold til facadernes bæredygtige egenskaber.

Som vist i retningslinjerne, arbejder vi i Balders forslag, med lyse tegl i baserne, stueplan og delvist 1. sals-facader, som møder facaderne ovenover med enten mørk skiffer, grå tegl eller rødbrune facadetegl. Rækkehusene har lyse tegl i stueplan og delvist på 1.sal. Hvor der ikke er lyse tegl på 1.sal og på 2. sals facader, beklædes med skifer i den ene klynge og med rød eller grå mursten i den anden klynge, hvorved klyngernes indbyrdes forskellighed understreges. Rækkehusene udføres med skrå tage på de 3 etagers rækkehuse og med tagterrasser på de 2 etagers rækkehuse. De skråtage på rækkehusene tilfører boligerne interessante rumligheder for dobbelthøje rum. De skråtage er samtidig en hilsen til Poul Henningsens svenske sommer-typehus ”Myresjöhus”.

På etagehusene udføres facaderne enten i lyse, gule, – grå, eller røde mursten med relieffer. Dette gøres på etagehusene fordi deres taghældning udføres med hældning mod midten af taget, hvorved taget ”forsvinder” for den som betragter huset nedefra. For de som ser taget fra etager i nabohusene, vil tagene fremstå som grønne, regnvandsforsinkende tage med fx sedum-beplantning. Punkthusene følger også udviklingsplanens retningslinjer. Her har facadebeklædningen lyse, gule tegl i stueplan, hvorefter der beklædes med skifer eller grå mursten, afhængig af hvilken klynge punkthuset står placeret i. Punkthusenes skråtage fortolkes til zink-beklædte taghusboliger, – eller ”penthouses”, der udnytter taget effektivt og giver punkthusene en lavere samlet højde og en smuk og klassisk afslutning i zink. I bygningernes facader, set som en helhed, ønsker vi at arbejde med forskellige forbandter og recesser, der kan give facaderne et smukt facadeudtryk, formidle overgange og give reliefvirkninger.

De lyse tegl bruges altså som et arkitektonisk virkemiddel, både på den måde murstenene bygges op i forskellige højder på de forskellige bygningstypologier, men samtidig som det materiale der binder klyngerne sammen, hver især.De lyse og gule mursten er det facademateriale der i fremtiden vil binde bygningerne i PH Park sammen som materialitet, – på samme måde som de lyse mursten, på hospitalets gamle bygninger, gav hospitalet et homogent udtryk mod Usserød Kongevej og Højmosen.

Funktion
Housing

Beliggenhed
Hørsholm

Bygherre
Balder Danmark ApS

År
2019

Areal
25.000 m²