Corkgade kontor bygning

På trælastholmens byggefelt 2.01 + 2.02 ønsker vi at opføre et erhvervshus på ca. 8.000 m2 i 5 etager + tagetage med teknik, udeophold og orangerier. Husets program er konfigureret så de store samlende funktioner er arrangeret i stueetagen, med de mest aktive langs facaderne mod de indbydende kantzoner, Nordhavns plads og Århusgadekrydset. På de øvrige etager placeres fordeling og kontorer med stor rumhøjde og transparens gennem store vinduespartier, som giver arbejdspladserne gode dagslysforhold og samtidig illustrerer husets indre dynamik for omgivelserne. Husets facader er kendetegnet ved et rammemotiv med høje, slanke teglbeklædte rammer der træder frem i en vinkel på husets retning.

Facaderne er hovedsageligt beklædt med store beklædningstegl i brune og røde nuancer. Rammemotivet i facaderne giver et udtryk med høje relieffer og de teglbeklædte rammer tilføjer huset en ”vertikalitet” og en opdeling af facadestrækningen i faste rytmer. Rammernes vinkler på byggefeltets retning giver en lang række byrumsskabende nicher, langs facaden i stueplan, som udnyttes til ophold og beplantning. Facaderne beklædes med et smukt kobber-lignende plademateriale, i forening med vinduesfelterne. I udbudsmaterialet og i lokalplanen er det et krav at de to felter har et tydeligt facadeskift og højdespring. Disse to arkitektoniske elementer opnås gennem facaderammernes skrå afslutninger opefter som springer ca. 4 meter op og ned. Husets mange skrå vinkler på taget skaber en reference til Århusgadekvarterets gamle huses shedtag og indgår samtidig en dialog med flere af de nye projekter som ’De 5 brødre’. Selve facadeskiftet gøres på tværs af en mellembygning, hvor facaderammerne på byggefelt 2.02 er en spejling af facaderammerne på byggefelt 2.01. Den glasbeklædte mellembygning har plane facader og er tilbagetrukket ca. 3 meter fra facadestrækningerne med rammer. Sammenbygningen er lagt mellem byggefelterne og delvist på byggefelt 2.02. På den måde får vi et skift i materialiteten og en stor transparens i mellembygningen, som indrettes med lobby / reception, fordelingstrapper og elevatorer, samt plads til uformelle møder og ophold.

Vi ser det som et bærende motiv at placere en transparent pause i de tunge facader, hvor husets dynamik kan opleves helt op på perronen på Nordhavn Station. Huset opdeles i 2 enheder rent visuelt og der skabes et åbent udtryk der går i dialog med byrummene omkring huset. I husets nordlige ende trækkes facaden tilbage i den nederste del. Facaden tilbagetrækkes for at opnå en særliggørelse af husets facade mod Nordhavns Plads og for at give rum til en grøn forplads til huset. Huset er organiseret så ankomsten sker via mellembygningen eller fra nord, hvor der er programsat en aktiv stueetage med areal til fremtidig publikumsorienteret serviceareal. Den sydlige del af husets høje stueetage er indrettet med køkkenfaciliteterog medarbejderbistro til husets brugere.

Funktion
Kontor

Beliggenhed
Corkgade
Nordhavn, København Ø

Bygherre
Ncc property development

År
2019

Areal
6.500 m²